Verdroging is geholpen met het herstel van de waterhuishouding. Dit komt ook de biodiversiteit ten goede, en helpt de gevolgen van klimaatverandering (droogte) en depositie of verzuring te beperken. Herstel van de waterhuishouding betekent in verdroogde en verzuurde bossen dat basenrijk grondwater de wortelzone weer bereikt.

LESA

Om het hydrologische systeem te kunnen herstellen, moet eerst duidelijk zijn hoe het werkt en waardoor verdroging optreedt. Ondanks dat herstelmaatregelen vaak op perceelsniveau worden uitgevoerd, is dit een vraag op landschapsniveau. Het uitvoeren van een landschapsecologische systeemanalyse (meestal afgekort als LESA) kan helpen processen op landschapsniveau in kaart te brengen.

Een LESA geeft inzicht over grondwaterstanden en –stromen, bodemtypen, de aan- of afwezigheid van kwel en de uitwerking hiervan op de soortensamenstelling. Verder wordt bekeken welke invloed menselijk handelen heeft op deze processen en hoe deze processen zich over tijd en ruimte ontwikkeld hebben of zijn veranderd. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van digitale kaarten en informatiebronnen. Veldwerk is echter ook een belangrijke bron van informatie. Hier wordt bijvoorbeeld waterstanden gemeten, grondboringen uitgevoerd en gegevens verzameld over de aanwezige vegetatie en dieren.

Gerelateerd aan deze oplossing:

Gerelateerde problemen

> Verdroging
> Lage biodiversiteit
> Klimaat
> Depositie

Publicaties

Zoek in onze uitgebreide database

Zoeken in publicaties